Resultater fra tilsynsaksjon med kjelanlegg

Resultatet fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2021 er nå klart. Det ble funnet avvik ved 92 prosent av tilsynene. Norsk Energi har lang erfaring innenfor sikkhetsfeltet og har bistått en rekke virksomheter med lukking av avvik etter tilsynsaksjonen.

Fra 2009 har kommunen (i praksis brannvesenet) hatt hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. Siden 2012 har DSB arrangert årlige tilsynsaksjoner der DSB velger tema, og gir opplæring og instruksjoner og samler resultater. DSB initierer og organiserer, mens brannvesenene utfører tilsynene.

I tilsynsaksjonen for 2021 var ett av to tema kjelanlegg. Forskrift om håndtering av farlig stoff omfatter kjeler som kan bli utsatt for overoppheting (gjelder også elementkjeler og elektrodekjeler), og er beregnet for produksjon av damp eller hetvann med temperatur over 110 °C. Forskriften gjelder også kjel med manuell fyring med fast brensel, der temperaturen kan være under 110 °C.

Det ble gjennomført 165 tilsyn der det ble funnet avvik ved 152 av dem (92 %).

Tilsynene var basert på 8 sentrale sjekkpunkter, herunder risikovurdering og trykkavlastningsflate. Også punkter som er viktig for DSB med hensyn til forvaltning ble kontrollert som bestemmelse om innmelding av kjelanlegg og rapportering av uhell og ulykke. Figuren nedenfor viser antall avvik for hvert punkt i sjekklisten.

DSB tilsynsaskjon 2021(Kilde: DSB)

Resultatene fra tilsynsaksjonen viser at virksomheter med kjelanlegg tilsynelatende ikke tilfredsstiller de krav myndighetene stiller til dem. Med et snitt på mellom 3500 og 4000 landsomfattende forskrifter kan det være utfordrende å ivareta krav gitt i særlovgivning som f.eks. i Brann- og eksplosjonsvernloven.

Statistikk fra DSB viser at hendelser relatert til håndtering av farlig stoff har vært relativ stabil de siste par årene med ca. 25 uhell i året. Selv om hendelser med farlig stoff heldigvis ikke fører til mange personskader (ca. to skadde per år i snitt) og omkommende (under 1 omkomme per år i snitt), kan konsekvensene være store. Farlige stoffer i ulike former er en del av den moderne hverdagen, men kan gjøre stor skade om de riktige forholdsregler ikke er tatt.

dsb-tilsynsaksjon-bilde-1-tabell-900xKilde: DSB

Hele DSB sin rapport etter tilsynsaksjonen kan leses på DSB sine nettsider.

Norsk Energi er et ledende kompetansemiljø innen termiske energisystemer, og har spisskompetanse på kjelanlegg. Norsk Energi Kontroll (Norsk Energi sitt datterselskap for kontrolltjenester) var per 2021 ett av kun 6 akkrediterte inspeksjonsorgan for kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer.

Norsk Energi har lang erfaring innenfor sikkhetsfeltet og har bistått en rekke virksomheter med lukking av avvik etter tilsynsaksjonen. Dersom din virksomhet er usikker på om dere ivaretar de krav myndigheter stiller til dere kan Norsk Energi bistad med f.eks. GAP-analyse for å finne status i forhold til ivaretagelse av gjeldende krav, eller andre relevante analyser.

Vi i Norsk Energi har som mål om at ingen skal skade seg på jobb, og at risikoen for at ulykker og hendelser skal reduseres.

Mer informasjon om de tjenester Norsk energi tilbyr innenfor sikkerhetsfaget.

Ta kontakt med Tone Kalstad hos Norsk Energi dersom din virksomhet ønsker bistand.

kjelanlegg-2-900x-foto-lasse-hysvaerIllustrasjonsfoto: Norsk Energi

GAP analyse, Risikovurdering

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss