Sosial bærekraft - åpenhetsloven

Norsk Energi har etiske retningslinjer for vår virksomhet. Det skal være enkelt å gjøre forretninger med Norsk Energi og man skal være sikker på at Norsk Energi følger de grunnleggende menneskerettighetene for sin virksomhet. Dette gjelder i dialog med kunder og andre tredjeparter. Alle ansatte i Norsk Energi har ansvar for at Norsk Energis drift og prosjekter gjennomføres med høy integritet og forretningsskikk fra våre ansatte. Norsk Energis etiske retningslinjer understreker fokus på sosial bærekraft og respekt for menneskerettighetene og anstendige arbeidsvilkår.

Etterfølgende retningslinjer forklarer hvordan Norsk Energi stiller krav til egen virksomhet og samarbeidspartnere, samt å ha en bevisst metodikk for å kartlegge egen leverandørkjede for å fremme menneskerettighetene.

Disse retningslinjene gjelder for Norsk Energi og leverandører og samarbeidspartnere engasjert av Norsk Energi.

Lovverk og definisjoner

 • Åpenhetsloven LOV-2021-06-18-99 om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I kraft 01.07.22. Loven er en menneskerettighetslov for næringslivet, og har som formål å fremme virksomheters arbeid med å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen bedrift og hos leverandører/forretningspartnere.
 • Grunnleggende menneskerettigheter. Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, og den internasjonale arbeidsorganisasjonen(ILO) som jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over. Anstendig arbeid for alle er ILOs hovedmålsetning.
 • Anstendig arbeidsforhold. 
  Med anstendig arbeid menes produktivt arbeid der sosial beskyttelse, dialog mellom partene i arbeidslivet og rettigheter på arbeidsplassen er ivaretatt. Grunnleggende menneskerettigheter etter åpenhetsloven knyttet til helse og milø og sikkerhet på arbeidsplassen og som gir en lønn å leve av.
 • Leverandører og samarbeidspartnere
  Med leverandør og samarbeidspartnere menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.
 • Forretningspartnere 
  Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Generelle prinsipper  
Norsk Energi forplikter seg til å etterleve og respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i egenvirksomhet inkludert datterselskaper. Norsk Energi forventer tilsvarende at våre leverandører og forretningspartnere etterlever og viser respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår for sin virksomhet og leverandørkjeder.

Norsk Energi sine retningslinjer for engasjement av forretningspartnere og leverandører er beskrevet i våre kvalitetssikringsrutiner. Dette er tilgjengelig for alle ansatte og ligger til grunn for våre innkjøp. Vurdering av forretningspartneres og leverandørers overholdelse av og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår inngår som et ledd i leverandørvurderinger før avtaler inngås.

Norsk Energi skal i tillegg kartlegge og vurdere våre forretningspartneres og leverandørers etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Norsk Energi vurderer hvilke områder og leverandører det kan være mest risiko knyttet til sosial bærekraft og gjør årlig en vurdering av risikobilde. Dersom det avdekkes at en leverandør eller forretningspartner kan ha negativ påvirkning på disse rettighetene, skal vi iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser.

Norsk Energi vil publisere redegjørelse for aktsomhetsvurderinger årlig og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Norsk Energi vil behandle forespørsler knyttet til vårt arbeid med åpenhetsloven i henhold til loven.

Ansvar
Administrerende direktør i Norsk Energi er ansvarlig for at selskapet utfører regelmessige aktsomhetsvurderinger av leverandører og forretningspartnere.
Alle ledere har ansvar for at de selv og deres ansatte er kjent med og overholder Norsk Energi sine retningslinjer for sosial bærekraft.

Alle som gjør innkjøp er ansvarlig for å vurdere disse i henhold til disse retningslinjene samt Norsk Energi sin innkjøpspolicy.

Norsk Energi har i sitt avvikssystem eget punkt knyttet til sosial bærekraft.. Denne kan brukes av Norsk Energis ansatte ved mistanke om brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Det forventes også at leverandører og forretningspartnerne har tilsvarende rutiner.

Dersom Norsk Energi avdekker brudd på våre etiske retningslinjer vil vi iverksette egnede utbedringstiltak eller kompenserende tiltak, dersom Norsk Energi har forårsaket eller bidratt til forholdet. Eventuelle tiltak vil også bli fulgt opp for å sikre at de er effektive i praksis.

Norsk Energi forbeholder seg retten til å holde forretningspartnere og leverandører ansvarlig for manglende overholdelse av disse retningslinjene. Dette inkluderer retten til å kreve retting av kritikkverdige forhold, terminere avtaler og kreve erstatning for påførte økonomiske tap.

Disse retningslinjene gjelder inntil de blir endret eller avløst. Retningslinjene vil bli gjennomgått med jevne mellomrom og revidert ved behov.

 

Sosial bærekraft, Åpenhetsloven