Storulykkevirksomheter

Storulykkevirksomheter

Virksomheter som har større mengder farlig stoff er underlagt Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften). Slike virksomheter er gjerne omtalt som storulykkevirksomheter, eller storulykkebedrifter. 

Storulykkeforskriften har to ulike nivå som skiller krav til virksomheter etter mengde stoff. For å skille mellom dette er virksomheter omtalt som meldepliktig virksomhet, etter § 6 og sikkerhetsrapportpliktig virksomhet, etter § 9, som har strengere krav iht. forskriften.

Strategi for å forebygge og begrense storulykke 

Storulykkeforskriftens § 7 stiller krav om strategi for å forebygge og begrense storulykker. Ofte brukes forkortelsen MAPP, som står for det engelske uttrykket major accident prevention policy, om strategi for å begrense storulykker. 

Norsk Energi kan bistå med å etablere en strategi for forebygging og begrensing av storulykker iht. § 7 i forskriften.

Sikkerhetsrapport, meldingsrapport

Norsk Energi kan bistå med utarbeidelse av meldingsrapport og sikkerhetsrapport etter hhv. § 6 og § 9 i Storulykkeforskriften.

Vurdering av hensynssoner og risiko for 3. person

Norsk Energi kan bistå med å vurdere hensynssoner og risiko for 3. person iht. krav i Storulykkeforskriften og veiledere.

Vi kan også bistå med kommunikasjon og risikopresentasjon for kommunen og 3. person, samt informasjon om sikkerhetstiltak for allmennheten, iht. § 12 i forskriften.

Vurdering av farlige kjemikalier

For å identifisere om en virksomhet er storulykkevirksomhet må alle farlige stoffer tas med i betraktning etter Storulykkeforskriftens summeringsregel. Norsk Energi kan bistå med å utføre beregninger iht. summeringsregelen, der alle virksomhetens farlige kjemikalier inngår.

Norsk Energi kan også bistå med vurdering av risiko og andre forhold av farlige kjemikalier generelt.

Kontakt