Dampturbin

Dampturbin

Dampturbiner er utbredt i energianlegg hvor energi i brenselet omformes til høytrykksdamp. Typiske anlegg med dampturbiner er avfallsforbrenningsanlegg og andre biobrenselsanlegg, gass- og kullkraftverk, samt energigjenvinningsanlegg fra høytemperatur avgass. 

Det finnes to hovedtyper dampturbiner; mottrykksturbin og kondensasjonsturbin. Avhengig av turbintype, trykkforhold og energibehov ved ulike temperaturnivåer, kan turbinen være utstyrt med en eller flere turbinavtapninger. 

I industrianlegg vil man ofte finne mottrykksturbiner. Bakgrunnen er at industriprosessen kan ha et lavtrykksdampnett hvor lavtrykksdamp brukes til prosessformål. I turbinen ekspanderer dampen til f.eks. 4 - 6 bara som er et typisk lavtrykksnett (LT) og LT-dampen utnyttes som prosessvarme i anlegget. Om det i tillegg er behov for å forsyne et mellomtrykksnett med typisk trykk 12 - 15 bar, blir turbinen gjerne utstyrt for avtapning.

I kondensasjonsturbiner ekspanderer dampen ned til et trykk som er under omgivelsestrykket. Kondensasjonsturbinen vil typisk omdanne 20-30 % av energien til strøm. I avfallsforbrenningsanlegg er det vanlig å utnytte kondensasjonsenergien (resterende 70-80 %) til fjernvarmeformål. Utenfor fyringssesongen og i turbinanlegg som ikke kan tilknyttes et fjernvarmenett, representerer energien bort og som kjøles bort et direkte tap på 70-80 %. 

Norsk Energi har lang erfaring med teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til turbinanlegg. Vi kan blant annet hjelpe med:

 • Designvurderinger og utarbeidelse av energi- og massebalanser for nye turbinanlegg
 • Turbinsimuleringer av nye og eksisterende turbiner
 • Utarbeide teknisk underlag, tilbudsevaluering og innstilling av leverandører ifm. innkjøp av nyt turbin
 • Prosjektering av røranlegg og prosessutstyr rundt turbin
 • Leverandøroppfølging under bygging og idriftsettelse av turbinanlegg
 • Tilstandsvurdering av eksisterende turbinanlegg
 • Vurdering av driftsparametre som kan redusere slitasje og skader i eksisterende turbinanlegg
 • Vurdering nødvendig vannbehandling for å møte krav til dampkvalitet for dampturbiner

Kontakt

Paul Ystad

Paul Ystad

Seniorrådgiver
97098833

Les mer

Thor Brønlund

Thor Brønlund

Spesialrådgiver
91 79 24 82

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss