Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern

I virksomheter hvor farlig stoff kan skape eksplosjonsfarlig atmosfære (gass, damp, væsketåker eller støv i blanding med luft) gjelder krav i Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære (FHOSEX). 

Eksplosjonsrisikovurderinger 

Vurdering av risiko knyttet til dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære gjøres med samme metodikk som risikoanalyser for øvrig, men fokus er på dannelse av eksplosjonsfarlig atmosfære, mulighet for antenning og konsekvenser av en eksplosjon. Det gjøres vurderinger av mulige tennkilder, ventilasjonsforhold og barrierer som forhindrer eksplosjonsfarlig atmosfære fra å oppstå, og reduserer konsekvenser av en hendelse.

Eksplosjonsrisikovurderingen tilfredsstiller § 6 i FHOSEX, der det er krav til at det som et minimum skal tas hensyn til (sitat):

  1. sannsynligheten for at eksplosive atmosfærer vil dannes og varigheten av disse, 
  1. sannsynligheten for at tennkilder, herunder elektrostatiske utladninger, vil være til stede og bli aktive og virksomme, 
  1. anlegg, anvendte stoffer, prosesser og deres eventuelle innvirkning på hverandre, 
  1. omfanget av de forventede virkningene. 

Kontakt

Tone Kalstad

Tone Kalstad

Seniorrådgiver
99 01 53 74

Les mer

Figur: Sekundær støveksplosjon

Figur: Sekundær støveksplosjon

Områdeklassifisering

Eksplosjonsfarlige områder skal, iht. FHOSEX kapittel 3, klassifiseres basert på hvor ofte eksplosjonsfarlig atmosfære kan dannes og hvor langvarig den eventuelt kan bli. Norsk Energi benytter anerkjente standarder og metodikk for å definere type sone og utstrekning.

De klassifiserte områdene kan vises ved hjelp av tabeller, prinsippskisser og/eller sonekart, avhengig av virksomhetens ønsker, kompleksiteten ved anlegget, samt størrelse på, og antall soner.

Utarbeidelse av eksplosjonsverndokument

Norsk Energi kan bistå virksomheter underlagt FHOSEX med å etablere eksplosjonsverndokument iht. § 9 i FHOSEX, som ivaretar alle krav i forskriften og sammenstiller risiko for eksplosjoner, områdeklassifisering, tiltak mm. 

ATEX-kurs

Norsk Energi tilbyr skreddersydde ATEX-kurs for virksomheter underlagt FHOSEX. Våre kurs har som mål å tilfredsstille krav til opplæring i § 14 i FHOSEX, og gi arbeidstagere god forståelse og oversikt over eksplosjonsfare på sin arbeidsplass. 

Kursene er relevante for operatører, vedlikeholdspersonell, verneombud, ledelse, personell i industrivern osv. og tilpasses virksomhetens risiko og gruppens grunnkunnskap.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss