CFD og strømningsteknikk

Ved design av prosessutstyr er det viktig å finne ut hvordan utstyret vil oppføre seg under ulike driftsforhold. Ved å simulere drift av utstyret kan man se hvordan fysiske forhold påvirker modellen og gjøre designendringer tidlig i designfasen. Dette gjøres ved å en digital tvilling av ulike typer prosessutstyr (varmevekslere, kjeler, rør) og gir mulighet for å visualisere ulike prosessforhold. 

En CFD-analyse (Computational fluid dynamics) tar utgangspunkt i en 3D-modell som spesifiseres med materialtype og ønskede egenskaper. Ved å sette modellen inn i realistiske omgivelser og simulere dens påvirkning, kan man forutsi hvordan utstyret vil oppføre seg i virkeligheten. Man kan videre visualisere hvordan fysikken påvirker modellen, noe som kan bidra til å optimalisere design og oppdage nødvendige designendringer i tidligfase. Verktøyet kan blant annet benyttes til å finne temperaturforløp og -gradienter, trykkfall, partikkelavsetning, erosjon og andre strømningstekniske forhold.

Minst like viktig som å sørge for et bra design på prosessutstyr, er det å kvalitetssikre ytelsen etter en lengre driftsperiode. En CFD-analyse kan effektivt gi indikasjoner på hvordan man kan optimalisere ytelsen på utstyr ved å endre driftsbetingelser eller ved å gjøre enkle modifikasjoner. 

Norsk Energi har god erfaring med bruk av CFD-analyse hos våre kunder innenfor følgende områder: 

  • Designoptimalisering av prosessutstyr og systemer
  • Simulering og verifisering av prototyper og spesialutstyr
  • Problemløsning ifm. skader/driftsforstyrrelser i eksisterende utstyr
  • Kvalitetssikring av tekniske beregninger, stressberegninger og design
  • Modellering av fysiske prosesser (varmevekslere, rørsystemer etc.)
  • Visualisering av strømning (CFD) og varmeoverføring og partikkelbaner
  • Beregning av støvtransport og partikkelseparasjon.

Kontakt

Illustrasjon CFD
Illustrasjon CFD
Illustrasjon strømningsteknikk
CFD-analyse