Utslippsmeldinger og utslippssøknader

Utslippsmeldinger og utslippssøknader

Alle virksomheter som har forurensende utslipp skal sende melding med beskrivelse av virksomheten og utslippene til Statsforvalteren (Fylkesmannen) eller Miljødirektoratet. For visse typer virksomheter må det også søkes om utslippstillatelse. Norsk Energi har omfattende erfaring med å utarbeide utslippsmeldinger og søknader om utslippstillatelse.

 • Virksomheter som har utslipp som er regulert i forskrifter må sende melding om sin virksomhet med beskrivelse virksomheten til kommunen, statsforvalteren (fylkesmannen) eller Miljødirektoratet.
 • De som har utslipp som ikke er regulert i forskrifter, må evt. utarbeide en mer utfyllende redegjørelse og sende søknad om utslippstillatelse i hht. forurensningsloven §11 og forurensningsforskriften §36. 
 • Det kan i mange tilfeller være nødvendig med supplerende utredninger som f.eks. miljørisikoanalyse, spredningsberegninger og konsekvensvurderinger.

Erfaring

Norsk Energi har inngående kunnskap og lang erfaring med utforming av utslippsmeldinger og utslippssøknader, og har bistått en lang rekke virksomheter med dette, for bl.a.:

 • Energisentraler: olje- og gassfyrte kjeler, biofyringsanlegg, varmepumpeanlegg mm.
 • Avfallsenergianlegg
 • Prosessindustri: kjemisk industri, treforedlingsindustri
 • Næringsmiddelindustri

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss