Varmepumper

Varmepumper

Det etableres hvert år mange varmepumper i norske næringsbygg og industrianlegg. Felles for disse er høye mål til både ytelse og miljøeffekt. Svært få følger opp anleggene i drift og etterprøver målene som ble satt. Ved oppfølging oppdages ofte vesentlige avvik for både for ytelse og virkningsgrad. 

Norsk Energi og varmepumpe-/kjøleanlegg

Norsk Energi har lange tradisjoner i å hjelpe industrien med å utnytte energi effektivt. Vi har blant annet spisskompetanse innen fjernvarme, fjernkjøling, systemforståelse, styring og regulering. Dette har gitt oss et godt fundament for å prosjektere gode varmepumpeanlegg.

Vi har blant annet vært konsulent for bygging av:

 • SNØ Lørenskog hvor det benyttes varmepumper til snø produksjon i skihallen og restvarme leveres til lokalt fjernvarmenett
 • Ørlandet kampflybase med energisentral basert på varmepumper
 • 16 MW (HFO 1234ZE) varmepumpe/kjølesentral på Fornebu for Oslofjord Varme
 • 13 MW (NH3) varmepumpesentral som kan levere 90˚C utgående turtemperatur for Drammen Fjernvarme
 • Flere mindre energisentraler i størrelsesområdet 1-2 MW og mulighetsstudier for nye utbygginger.
Illustrasjonsbilde varmepumper

Brakerøya Energisentral i Drammen med 3x4,5MW ammoniakkvarmepumper er planlagt utvidet

Prosjektgjennomføring

Til tross for god varmepumpeteknologi kan det oppstå avvik mellom økonomi i forprosjekt og virkelighet. For å unngå dette er det viktig å kombinere god kompetanse med god kontroll og oppfølging igjennom hele prosjektet. 

Innledende fase og mulighetsstudier

Frem til innkjøp av et anlegg legges 80-90 % av premissene for økonomien i et prosjekt.  Det er derfor meget viktig å gjøre en grundig jobb i denne fasen. Vi kan tilby tjenester innenfor

 • Valg av teknologi og kulemedievurderinger
 • Anbefale systemløsning
 • Foreslå tiltak for optimering av COP
 • Dimensjonering og lay out
 • Etablere investeringskalkyler
 • Lønnsomhetsberegninger

Der Norsk energi ikke selv er engasjert kan vi tilby en 3. parts vurdering. Kontroll, bearbeiding av konsept og innspill i innledende fase kan forhindre store tap og øke kundens fortjeneste i prosjektet betydelig.

Byggefase

Mange varmepumpeanlegg blir kjøpt inn under totalentrepriser for bygg. Entreprenørens fokus blir ofte å levere anlegget rimeligst mulig. De fleste besparelsene reduserer anleggets prestasjonsnivå. Vi ser at dette i særlig grad går utover anleggets styringsfilosofi og styresystem. Resultatet blir ofte uheldig styring, vanskelig brukergrensesnitt og driftsproblemer.  

For å bedre disse forholdene anbefaler vi at man i prosjektets innledende fase utarbeider et flytskjema og en funksjonsbeskrivelse for anlegget. Dette kan Norsk Energi påta seg funksjonsansvaret for. Med en slik beskrivelse blir det også enklere å kontrollere og teste anlegget før kundens overtakelse. I tillegg bistår vi med generell oppfølging og dialog med totalentreprenør igjennom prosjektet.

For større prosjektet utført i regi av energiselskaper anbefaler vi delte entrepriser. Norsk Energi påtar seg da ansvaret for funksjon, konstruksjon, integrasjon, idriftsettelse og opplæring.

Driftsfase og optimering av eksisterende anlegg

Det er ofte mulig å gjøre store forbedringer på eksisterende anlegg. For å oppnå maksimal ytelse anbefaler vi gjennomgang av varmepumpe- og kjøleanlegg etter idriftsettelse og vi tilbyr:

  • GAP analyse (overordnet økonomisk revisjon).  Vi avklarer hva som ble lagt til grunn for investeringsbeslutning sammenlignet med hvordan anlegget presterer i dag.
  • Problemløsning og forbedring
   Arbeidet gjøres ved gjennomgang av flytskjema, samtale med driftspersonale og befaring på anlegget. Vi identifiserer årsaken til eventuelle problemer og foreslår forbedringstiltak.
  • Prioritering av tiltak
   Vi estimerer investeringsbehov, årlig besparelse og vedlikeholdskostnader på forbedringstiltak slik at de mest lønnsomme tiltakene enkelt kan prioriteres. 
  • Gjennomføring av tiltak
   Vi har god kontakt med markedet og bistår byggherren med gjennomføring av tiltak.
 • Opplæring
  Tilpasses spesifikt for hvert anlegg og kombineres med befaring.
 • Energioppfølging
  Med erfaring fra en rekke energiledelseprosjekter kan vi raskt lage en plan for hvilke parametere som bør følges opp. 

Kontakt

Johan Grinrød

Johan Grinrød

Spesialrådgiver
95 77 17 97

Les mer

Sven Danielsen

Sven Danielsen

Avdelingsleder
+47 22 06 18 28
+47 92 06 39 85

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss