Internasjonalt

Internasjonalt

Vårt overordnede mål er å bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av termisk energi i inn- og utland og med dette bidra til reduserte CO2-utslipp. Til våre internasjonale kunder og samarbeidspartnere tilbyr vi en rekke tjenester, blant annet prosjekt og prosjekteringsledelse, prosessdesign, konstruksjon og automasjon, innkjøp og byggeledelse.

Siden 1991 har Norsk Energi bidratt internasjonalt med sin ekspertise og erfaringer fra Norge, hvor vi er langt fremme innenfor miljø, klima og utnyttelse av energiressurser. De internasjonale prosjektene er i stor grad knyttet til fornybar energi, energieffektivisering og utslippsreduksjon.

Med mer enn 20 års erfaring fra internasjonale energi- og miljøprosjekter i de fleste land i Sentral- og Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia, besitter Norsk Energi god kjennskap til lokale forhold.

Prosjektimplementeringsstøtte (PIU)

Vi har gjennomført en rekke kommunale energieffektiviseringsprosjekter i Sentral- og Øst-Europa. Norsk Energi har utviklet omfattende verktøy og retningslinjer for design, innkjøp og implementering av prosjekter i kommunale energisystemer og offentlige bygninger.

Opplæring og kompetansebygging

Siden 1994 har Norsk Energi ledet og deltatt i flere tekniske og kompetansebyggende bistandsprogrammer i Øst-Europa, Sentral-Asia, Kaukasus og Russland. Å kombinere opplæring med reell prosjektutvikling er en viktig faktor i disse programmene.
Eksempler på slike programmer hvor Norsk Energi har bidratt:

  • Forretningsutvikling innenfor fornybar energi og energieffektivisering
  • Renere produksjon
  • Energiledelse og regional energiplanlegging
  • Småskala-vannkraft og kapasitetsutvikling 

Utredninger og konseptstudier

Norsk Energi tilbyr rådgivning i grensesnittet mellom tekniske tjenester og ledelse. Vi hjelper våre oppdragsgivere med konseptstudier, utvikling av konkrete investeringsprosjekter og miljø/klima-beregninger. Flere av våre oppgaver er analyse av gjeldende regelverk og rammebetingelser og overgang til beste praksis og standarder.

EEA Grants

En del av Norges finansielle bidrag til EU er øremerket til energi-, miljø- og klimaprosjekter i Sentral- og Øst-Europa – såkalte EEA Grants-prosjekter. Prosjekter som reduserer klimagassutslipp og som bidrar til kunnskapsutveksling mellom Norge og mottakerlandet er prioritert.
Norsk Energi er en attraktiv partner for fagmiljøer i disse landene som ønsker å gjennomføre EEA Grants-prosjekter innen energi, miljø og klima. Vi har både erfaringer med EEA-systemet og betydelig ekspertise på fagområdet.

Støtte til internasjonale tekniske bistandsorganisasjoner

Norsk Energi samarbeider internasjonalt med finansinstitusjoner som Verdensbanken, EBRD, NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) og FNs utviklingsprogram. Eksempler på slike prosjekter inkluderer:

  • NEFCO: Omfattende rådgivertjenester i Ukraina, Russland og Georgia siden 2006
  • EBRD: Markedsstudier for bærekraftige energiinvesteringer i Sentral-Asia og Kaukasus
  • Utenriksdepartementet: Markedsutvikling for småskalavannkraft i Georgia
  • Verdensbanken: Energikartlegging av aluminiumsprodusent i Tadsjikistan
  • UNDP: Opplæring av private biobrenselprodusenter i Moldova

Kontakt