Skorstein med røyk

Miljø- og klimaregnskap

Miljø- og klimaregnskap gir oversikt over status for utslipp og miljøprestasjon, samt grunnlag for å identifisere tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og andre utslipp til luft.  

Alle virksomheter plikter etter internkontrollforskriften å ha oversikt over sine forurensende utslipp.

Mange virksomheter har også plikt til å rapportere dette til myndighetene. Dette gjelder bl.a. virksomheter med utslippstillatelse og de som omfattes av klimakvoteplikten. Sistnevnte må også fremlegge klimakvoteregnskapet for 3. partskontroll.

Klimaregnskapet baseres gjerne på GHG-protokollen. Regnskapet omfatter utslipp knyttet til egen virksomhet samt innkjøpt elektrisitet (GHG-protokollens Scope 1 og 2) 

De viktigste utslippskildene knyttet til for eksempel produksjon og transport av brensler, andre transporttjenester, forbruksmateriell, anlegg og utstyr, bygg, infrastruktur og reise (GHG-protokollens scope 3) kan også tas med i regnskapet. Regnskapet vil da også inkludere beregninger av livsløputslipp.

Klimaregnskap

Norsk Energi-utviklet beregningsverktøy for utslipp av CO2-ekvivalenter, NO, støv og SO2.

Vi tilbyr videreutvikling av etablerte klimaregnskap og skreddersydde beregningsverktøy for utslippsberegninger.

 

Kontakt