Skorstein med røyk

Miljø- og klimaregnskap

Miljø- og klimaregnskap gir oversikt over status for utslipp og miljøprestasjon, samt grunnlag for å identifisere tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og andre utslipp til luft.  

Alle virksomheter plikter etter internkontrollforskriften å ha oversikt over sine forurensende utslipp.

Mange virksomheter har også plikt til å rapportere dette til myndighetene. Dette gjelder bl.a. virksomheter med utslippstillatelse og de som omfattes av klimakvoteplikten. Sistnevnte må også fremlegge klimakvoteregnskapet for 3. partskontroll.

Klimaregnskapet baseres gjerne på GHG-protokollen. Regnskapet omfatter utslipp knyttet til egen virksomhet samt innkjøpt elektrisitet (GHG-protokollens Scope 1 og 2) 

De viktigste utslippskildene knyttet til for eksempel produksjon og transport av brensler, andre transporttjenester, forbruksmateriell, anlegg og utstyr, bygg, infrastruktur og reise (GHG-protokollens scope 3) kan også tas med i regnskapet. Regnskapet vil da også inkludere beregninger av livsløputslipp.

Klimaregnskap

Norsk Energi-utviklet beregningsverktøy for utslipp av CO2-ekvivalenter, NO, støv og SO2.

Vi tilbyr videreutvikling av etablerte klimaregnskap og skreddersydde beregningsverktøy for utslippsberegninger.

 

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss