Vedtekter

VEDTEKTER (sist oppdatert november 2021)

§1 - Navn og formål
Foreningens navn er NORSK ENERGI.

Foreningens formål er å fremme driftsøkonomi, sikkerhet og miljøvern for foreningens medlemmer innenfor sitt arbeidsområde, ved bl.a. rådgivende virksomhet, utvikling og anvendt forskning for medlemmer og andre oppdragsgivere.

§2 - Arbeidsområde
Foreningens arbeidsområde omfatter fagfeltene energi, miljø og sikkerhet samt arbeidsoppgaver i tilslutning til disse fagfelt.

§3 - Medlemskap
Selskaper, institusjoner, grupper eller enkeltpersoner som eier, benytter eller har under oppbygging utstyr som faller inn under foreningens arbeidsområde (§2), kan være medlem av foreningen.

Andre interesserte kan opptas som passive medlemmer etter styrets godkjenning. Disse har samme rettigheter som de øvrige medlemmer, med mindre annet fremgår av disse vedtekter.

Selskaper eller andre som har flere driftsenheter med utstyr som faller inn under foreningens arbeidsområde, skal tegne ett medlemskap pr. driftsenhet dersom intet annet er avtalt. Medlem som har flere driftsenheter må angi hvilken driftsenhet hvert av medlemskapene er knyttet til.

Innmelding og utmelding må skje skriftlig til foreningens administrasjon. Om betaling av kontingent ved innmelding og utmelding gjelder reglene i vedtektenes §10.

Foreningens styre har rett til å utelukke medlemmer som ikke oppfyller vedtektenes bestemmelser.

§4 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Generalforsamlingen kan instruere styret og administrasjonen og omgjøre disses beslutninger, hvis tredjemanns rett ikke er til hinder for dette.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utløpet av mai. Følgende skal behandles i ordinær generalforsamling:

1. Styrets årsberetning.
2. Årsregnskap med revisjonsberetning.
3. Revisors honorar.
4. Valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes §5.
5. Eventuelle forslag fra styret eller medlemmene.

Ønsker et medlem å ta opp spørsmål til behandling i generalforsamlingen, må skriftlig melding om dette være innkommet til styreleder eller nestleder innen utløpet av januar. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel fra avsendelsen.

I generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Hvert medlem kan være representert med inntil 2 personer, hvorav begge har talerett, men bare den ene stemmerett. Passive medlemmer har møte- og talerett på linje med ordinære medlemmer, men ikke stemmerett. Møte- og stemmerett forutsetter at kontingenten er betalt. Medlemmer med flere medlemskap (§3) har møte- og stemmerett for hvert medlemskap.

Fraværende medlemmer kan stemme ved å gi skriftlig fullmakt til møtende medlem eller representant for medlem. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall, unntatt de beslutninger som nevnes i vedtektenes §14 og §15.

Generalforsamlingen innkalles og ledes av styrets leder, eller i hans fravær av nestleder. Generalforsamlingen kan velge en annen møteleder. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Blir det stemmelikhet ved valg av møteleder, foretas loddtrekning.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av de ordinære medlemmer forlanger det. På ekstraordinær generalforsamling behandles bare saker som er nevnt i innkallingen. Innkalling med saksliste utsendes minst 14 dager før ekstraordinær generalforsamling holdes.

§5 - Styrets sammensetning
Foreningens virksomhet ledes av et styre på 6–8 medlemmer, hvorav 4–6 velges av generalforsamlingen og 2 av de ansatte.

De generalforsamlingsvalgte styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Når et styremedlem har fullført sin valgperiode, vurderer generalforsamlingen om det skal foretas gjenvalg eller nyvalg, eller om antallet styremedlemmer skal reduseres innenfor den angitte ramme. Generalforsamlingen kan når som helst beslutte at et generalforsamlingsvalgt styremedlem skal tre ut av styret, eller foreta supplering av styret innen den angitte ramme. Ved suppleringsvalg, og ellers når det er nødvendig, kan det fastsettes en kortere valgperiode enn 2 år.

Generalforsamlingen velger dessuten hvert år, og for ett år av gangen, 1 representant for sine representanter i styret. Denne innkalles ved forfall blant et styremedlem, og har da samme rettigheter og plikter som et styremedlem. 2 styremedlemmer med personlige varamenn velges av og blant de ansatte i foreningen for en periode på 2 år. Valg finner sted hvert år på ett styremedlem med varamann, til erstatning for dem som har fullført sin valgperiode. Om gjenvalg og suppleringsvalg gjelder det samme som for de øvrige styremedlemmer. Valgbar og stemmeberettiget ved valget er enhver som er fast ansatt på valgdagen (dvs. ikke personer som er i prøvetid, i engasjement eller i vikariat), unntatt administrerende direktør. Valget ledes av arbeidsmiljøutvalget, eller av et valgstyre utpekt av utvalget. Valgresultatet må foreligge innen årets generalforsamling, og meddeles styret skriftlig. For øvrig skal valget gjennomføres etter reglene om valg av de ansattes styrerepresentanter i aksjeselskaper, så langt de passer.

Vervet som styremedlem er personlig, og av de som er valgt av generalforsamlingen skal minst to medlemmer være medlem av foreningen eller tilknyttet en medlemsbedrift.

I første styremøte etter generalforsamlingen velger styret en styreleder og en nestleder blant de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

§6 - Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Disse velges blant foreningens medlemmer eller ansatte. Som hovedregel skal en av valgkomiteens medlemmer være tidligere styrerepresentant.
Valgkomiteens medlemmer velges for et år av gangen.

§7 - Styrets arbeid
Styremøte holdes så ofte styreleder finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer forlanger det. Møtet innkalles av styreleder, i hans fravær av nestleder eller i begges fravær av dem som krever møte avholdt. Oppgaven å innkalle til styremøter kan delegeres til foreningens administrasjon, men innkalling skal i tilfelle skje slik de foran nevnte personer bestemmer.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er representert personlig eller ved varamedlem. Møtet ledes av styreleder, i hans fravær av nestleder, eller i begges fravær av den blant de generalforsamlingsvalgte de tilstedeværende velger som møteleder, eventuelt ved loddtrekning. Ved andre avstemninger har møtelederen dobbeltstemme i tilfelle stemmelikhet.

Styret skal påse at foreningens vedtekter overholdes og at dens interesser ivaretas i enhver henseende. Styret skal føre tilsyn med foreningens ledelse og virksomhet, og påse at generalforsamlingens beslutninger blir gjennomført. Styret skal avgjøre spørsmål som gjelder foreningens bemanningsrammer, organisasjonsendringer og ansettelsesbetingelser vedrørende overordnet personell.

Styret fastsetter budsjetter for foreningens virksomhet og treffer avgjørelse i saker som gjelder betydelige investeringer og for øvrig i enhver sak som ikke ifølge disse vedtekter skal avgjøres av generalforsamlingen eller administrerende direktør. Generalforsamlingen kan fastsette en grense for hvilke investeringer som krever styrets avgjørelse. Styret kan ikke treffe beslutning om opprettelse av datterselskap uten generalforsamlingens samtykke.

Styret kan gi instrukser vedrørende administrasjonens arbeid og omgjøre administrasjonens vedtak, hvis ikke tredjemanns rett er til hinder for dette.

§8 - Protokollasjon
Det skal føres protokoll fra foreningens generalforsamlinger og fra styremøter. Møtelederen er ansvarlig for at protokoll blir ført. I protokollen skal angis møtedato, hvem som var til stede, hva som ble behandlet og besluttet samt ved uenighet angivelse av stemmetall for og imot generalforsamlingsvedtak og hvem som var for og imot styrets beslutning.

I generalforsamling skal protokollen oppleses og deretter undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av forsamlingen. Styreprotokollen skal undertegnes av dem som var tilstede med stemmerett, senest i neste møte eller snarest deretter ved forfall.
Protokollene oppbevares på foreningens kontor.

Generalforsamlingsprotokollen skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer. Styreprotokollen skal være tilgjenglig for styrets medlemmer og varamedlemmer samt administrerende direktør. Innholdet av styreprotokollen kan ovennevnte personer meddele til andre, unntatt de deler som eventuelt er undergitt taushetsplikt.

§9 - Administrerende direktør
Styret ansetter en administrerende direktør til å forestå den daglige ledelse av foreningens virksomhet og til å påse at de beslutninger som treffes i foreningens besluttende organer iverksettes. Administrerende direktør eller den han gir fullmakt, kan treffe beslutning i saker som ikke er av uvanlig art eller stor betydning. I slike saker kan administrerende direktør bare treffe beslutninger med særskilt fullmakt fra styret, eller hvis det ikke er tid til å innhente styrets beslutning i saken. I sistnevnte tilfelle skal han snarest underrette styret.

Administrerende direktør kan ansette og si opp foreningens personell, og forhandle på foreningens vegne vedrørende disses lønns- og arbeidsforhold, men han må i slike saker følge eventuelle retningslinjer gitt av styret.

Administrerende direktør skal delta i generalforsamlinger og i styremøter.

§10 - Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter en årlig kontingent for de ordinære og for de passive medlemmer, etter forslag fra styret. Vedtaket gjelder til nytt vedtak treffes.

Nye medlemmer betaler kontingent fra og med det kalenderår innmeldingen mottas, dog halv kontingent for innmeldingsåret hvis innmeldingen mottas etter utløpet av september.

Utmelding må finne sted innen utløpet av oktober for å få virkning for det etterfølgende kalenderår. Styret kan dispensere fra kontingentvedtaket i særlige tilfeller.

§11 - Ytelser overfor medlemmene
Foreningen arbeider for medlemmenes interesser ved å:
gi faglig informasjon, eksempelvis ved å arrangere faglige møter, utgi medlemsblad, gi direkte informasjon til medlemmene,
yte rådgivning, i form av gratis konsultasjoner eller betalte konsulentoppdrag, og ved å koordinere og fremme medlemmenes eller medlemsgruppers interesser i faglige spørsmål innenfor foreningens arbeidsområde.

Arbeid for medlemmer skal prioriteres i tilfelle oppdragsmengden overstiger foreningens kapasitet. Ved innmeldelse skal nye medlemmer få tilbud om gjennomgang av sitt varmetekniske anlegg.

Medlem som har tegnet flere medlemskap (jfr. §3), har rett til ytelser som tilsvarer samlet antall tegnede medlemskap. Foreningens ytelser til medlemmene forutsetter at kontingenten er betalt.

§12 - Regnskap
Det skal føres regnskap for foreningens virksomhet, og dette skal godkjennes av en registrert eller statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen.

Eventuelt overskudd overføres til et disposisjonsfond som kan anvendes til å fremme foreningens formål. Overskuddet skal ikke for noen del tilfalle foreningens medlemmer.

Eventuelt underskudd dekkes om mulig av disposisjonsfondet. Medlemmene er ikke ansvarlige for udekket underskudd.

§13 - Funksjonærers forhold
Foreningens funksjonærer må ikke uten skriftlig tillatelse fra administrerende direktør ha annet lønnet arbeid, motta godtgjørelse fra foreningens oppdragsgivere eller drive selvstendig næringsvirksomhet som kan få betydning for deres arbeid for foreningen. De må heller ikke befatte seg med arbeid eller påta seg verv som kan bringe funksjonærens upartiskhet i tvil.

Funksjonærene er forpliktet til å behandle opplysninger og tekniske oppgaver som de får kjennskap til i sitt arbeid for oppdragsgivere, på en slik måte at det ikke strides mot disses interesser.

§14 - Vedtektsendring
Endringer i vedtektene fastsettes av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Om innsendelse og kunngjøring av slike forslag gjelder reglene i §4.

§15 - Oppløsning
Foreningen kan oppløses hvis dette besluttes med 2/3 stemmeflertall på generalforsamling hvor minst halvparten av foreningens stemmeberettigede medlemmer er representert. Hvis ikke halvparten er representert, sammenkalles ny generalforsamling med 1 måneds varsel, og oppløsning kan da besluttes med 3/4 flertall uansett antall fremmøtte.
Ved oppløsning skal eventuelle midler som er i behold etter at oppløsningen er gjennomført, benyttes til fremme av foreningens formål.