Nytt styre i Norsk Energi

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 10. juni ble to styremedlemmer og et varamedlem gjenvalgt. I valgkomitéen ble to medlemmer gjenvalgt og et nytt medlem valgt. De ansatte hadde gjenvalgt Hans Even Helgerud som styrerepresentant.

Generalforsamlingen ble også i år gjennomført digitalt (via Teams).

Agendaen for årets Generalforsamling inneholdt de vanlige punktene med Styrets årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning, revisors honorar og valg. I tillegg var det fremmet forslag om vedtektsendringer for både Styrets og valgkomiteéens sammensetning. Alle sakene ble godkjent iht. forslagene.

Både styret og medlemmer i Norsk Energi har anledning til å fremme saker til behandling på Generalforsamlingen, men det er kun medlemmer som har stemmerett. Les gjerne vedtektene.

Valg:
Styret i Norsk Energi består av seks representanter valgt av Generalforsamlingen og to representanter valgt av de ansatte, alle valgt for to år.
I tillegg velges ordinært to vararepresentanter for medlemsrepresentantene for ett år, men i år var det kun en som ble valgt. De ansattes representanter har personlige vararepresentanter, valgt for samme periode som representantene. 

I år skulle det velges to styremedlemmer og et varamedlemmer til styret i tillegg til tre medlemmer til valgkomitéen. To av styremedlemmene stilte til gjenvalg og ble gitt tillit for to nye år. Se navneliste nedenfor. I tillegg ble ett varamedlem gjenvalgt for 1 år. Til valgkomitéen ble to medlemmer fra foregående periode gjenvalgt og ett nytt medlem valgt for 1 år.

Styret for Norsk Energi fom 10. juni 2021:

Faste styremedlemmer:
Håkon Kristian Delbeck, Elkem Silicon Materials – leder 
Berit Helgesen, Asker Kommune – nestleder 
Ingjerd Elise Aaraas, Aaraas AS 
Anders Hauge Johansen, Norske Skog Saugbrugs 
John Marius Lynne, Elvia AS (gjenvalgt for 2 år i 2021)
Anders Holst – Yara Norge AS, Yara Porsgrunn (gjenvalgt for 2 år i 2021)
Kristin L. Jordhøy (ansattrepr) 
Hans Even Helgerud (ansattrepr) (gjenvalgt for 2 år i 2021)

Varamedlemmer:
Trygve Mellvang Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme (gjenvalgt)
Lise Rikstad (vara for ansattrepr. Kristin L. Jordhøy)
Marit Vadseth (vara for ansattrepr. Hans Even Helgerud)

Valgkomité:
Øyvind Nilsen, Fortum Oslo Varme AS, leder
Kjell Olav Nerland, Norsk Energi
Ronny Valjord, Norsk Energi

Nytt styre 2021

Bildet viser Styret i Norsk Energi fra 10.06.21:
1. rad: Håkon Kristian Delbeck
 (styreleder), Berit Helgesen (nestleder), Ingjerd Elise AaraasAnders Hauge Johansen
2. rad: John Marius LynneAnders HolstKristin L. Jordhøy, Hans Even Helgerud
3. rad: Varamedlemmer: Trygve Mellvang Tomren-Berg
Lise RikstadMarit Vadseth.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss