For lite fokus på vannbehandling i varmeanlegg

- Det er behov for økt kompetanse innen vannbehandling for å sikre effektive og varige varmeanlegg, sier Hallstein Brandal i Norsk Energi.

I industrielle varmeanlegg har alltid vannbehandling vært viktig for å hindre korrosjon og beleggdannelse på vannsiden. I varmeanlegg i bygninger har man derimot tradisjonelt sett ikke hatt fokus på vannbehandling fordi belegg og korrosjon ikke har vært noe stort problem. Nå er det imidlertid en økende interesse for vannbehandling i varmeanlegg.

– Tradisjonelt har vannbehandlingsfaget hatt lite fokus i forbindelse med varmeanlegg i bygg. Dette er fordi materialvalg har vært ensartet (alle deler er i stål og messing), samt at rør og radiatorer har vært overdimensjonerte. De senere årene har det blitt en diversifisering i materialvalg på rør og varmegivere, og anleggene blir mer marginalt dimensjonert, sier Hallstein Brandal, avdelingsleder for Energisystemer i Bygg ved Norsk Energi.

– Dette betyr både at korrosjonsraten kan bli høyere og at slam som følge av korrosjon forringer varmeoverføringen mer enn anlegget klarer å kompensere for i overdimensjonering. Vannbehandling er i så måte en «forsikring» for å ha et langlivet varmeanlegg med minimal korrosjon, samtidig som det sikrer et effektivt varmeanlegg, der det kun pumpes rundt minimum mengde vann som er nødvendig for å få levert ønsket mengde varmeenergi, sier han.

For lite fokus på vannbehandling
I foredraget «Hva om det er kundens vann som er problemet» på Norsk Fjernvarme sin fagdag nylig om vannbehandling og digitalisering, fortalte Brandal om økt behov for kompetanse på vannbehandling.

– Rådgivere og rørleggere som spesifiserer og bygger varmeanlegg har hatt for lite fokus på vannbehandling. Bransjen må bli bedre og jeg anbefaler en minimumsutrustning, litt avhengig av fysiske forhold og størrelse på anlegget. Luft må evakueres fra vannet da dette både medfører korrosjon (O2) og hindrer vannflyt på grunn av luftlommer. Som minimum kan benyttes mikrobobleutskiller der dette er egnet og vakuumutskiller for øvrig på større anlegg, sier han.

– Vi anbefaler også ofte grovfilter i hovedstrømmen og finfilter i delstrømmer, samt magnet magnetittfilter i kombinasjon med ett av de to ovennevnte filtrene. Kjemisk vannbehandling for pH-justering til 9,5-11, oksygenbindemiddel; eventuelt svakt dispergeringsmiddel på eldre anlegg. Vi anbefaler også biosid, bakteriell- og algedrepende middel på lavtemperaturanlegg under 55 grader, sier han og tilføyer:

– Det finnes også andre løsninger enn kjemikalietilsetning som har god effekt. Disse er gjerne litt dyrere og krever serviceavtale for opprettholdt funksjon, og er best egnet til litt større byggvarmeanlegg.

Bred kompetanse på varmeanlegg
Selskapet opplever nå et økende marked for rådgivning innen vannbåren varme.

–  Vi gjennomfører årlig kontroll av varmeanlegg, der vi ser på utførelse, visuell- og auditiv tilstand, trykkholding, varmetap, temperaturnivå og avkjøling, trykkforhold og overordnet vannkvalitet. Andre ganger gjennomfører vi feilsøking når byggeier har manglende eller dårlig funksjon på varmeanlegget.

– I tillegg bistår vi med utredning for beregning av lønnsomhet på energi- og effektreduserende tiltak. Utover dette kan vi hjelpe med innhenting av tilbud på arbeider og leveranser, kontrahering, oppfølging av byggearbeider, samt idriftsetting og overtagelse av varmeanlegg, sier han.

Norsk Energi representerer et stort rådgivningsmiljø innen termiske energianlegg, og besitter teknisk kompetanse relatert til termisk energi innen prosess, miljø og sikkerhet.

– Vi er 70 ansatte der de fleste har utdanning innen maskin, produksjon og produktutvikling, energi og miljø, eller VVS. Vi har også fagkompetanse innen automatisering og kjemi, avslutter Brandal.Håndballstjerne evaluerte ny trerørs-tappevannsløsning i masteroppgave.

KontaktHallstein Brandal

Denne saken er fra www.vvsforum.no og gjengis etter avtale. Av Ole Peter Galaasen.

Les gjerne mer om Norsk Energis spisskompetanse når det gjelder energisystemer i bygg.

                Hallstein Brandal, avdelingsleder for Energisystemer i Bygg ved Norsk Energi, mener det er for lite fokus på vannbehandling i bygninger.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss