Enovastøtte til vekslerløst trykkskille

Norsk Energi har utviklet teknisk konsept for Statkraft Varmes trykkskille på Byåsen i Trondheim.

Statkraft Varme produserer og leverer fjernvarme fra avfallsforbrenning til store deler av Trondheim. På grunn av høydeforskjeller og ulik trykklasse i ulike deler av rørnettet, er det behov for trykkskiller for å overføre varme mellom bydelene. Statkraft fikk i august innvilget Enovastøtte til etablering av et vekslerløst trykkskille på Byåsen i Trondheim. Anlegget skal dimensjoneres for å overføre inntil 60 MW og vil effektivisere varmeoverføringen ved at et trinn med varmeveksling fjernes. Dermed unngår man temperaturtapet man ellers får i konvensjonelle varmevekslere. Det vil gi økt fleksibilitet i fjernvarmenettet og redusere bruk av el og andre spisslastkilder. Det er estimert totalt 3,8 GWh/år i energibesparelse i form av økt utnyttelse av avfallsvarme, redusert pumpeenergi og redusert varmetap. I tillegg er det estimert opp mot 10 MW avlasting av elnettet. 

Norsk Energi har vært med på utvikling av teknisk konsept for trykkskillet, og har nå ansvar for prosjektering av prosessanlegget med fokus på effektiv og sikker drift.

Mer informasjon om prosjektet og Enovastøtten finnes på https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/byasen-vekslerlost-trykkskille/

Kontakt: Marit Vadseth hos Norsk Energi.  

Statkraft Varme Byåsen trykkskille, foreløpig skisse v/ Plan ArkitekterStatkraft Varme Byåsen trykkskille, foreløpig skisse v/ Plan Arkitekter.