Enova og energitiltak i bygg

tirsdag, 30 juni 2020.

Byggeiere, borettslag og sameier bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder kartlegging og innføring av energisparende tiltak i bygg. Enova har fått tilført friske penger fra regjeringen til gjennomføring av slike tiltak. Norsk Energi kan bidra med energikartlegging, forslag til tiltak og Enova-søknader.

Norsk Energi avdeling bygg har spisskompetanse innen termisk energi og kan hjelpe deg på veien til en mer energieffektiv bygningsmasse. Vi gjennomfører årlig flere prosjekter innen energikartlegging, tilstandsvurderinger, vurdering av mulige fornybare energikilder og utarbeidelse av driftstekniske energispareinstrukser for offentlige og private byggforvaltere og eiere.

Som et viktig virkemiddel for å nå Regjeringens målsetning om 10 TWh redusert energibruk i norsk bygningsmasse innen 2030, har Enova flere støtteprogrammer til gjennomføring av energisparende tiltak i bygg. Enova kan gi økonomisk støtte til energikartlegging og investeringsstøtte til gjennomføring av energi- og effektsparende tiltak. Nedenfor følger en kort presentasjon over støtteprogrammene som kan være aktuelle for deg som byggeier, langsiktig leietaker i næringsbygg eller sitter i styret i borettslag eller sameie. (saken fortsetter

Helhetlig kartlegging av bygg
IllustrasjonsfotoPå tide med energikartlegging av bygningene? Illustrasjonsfoto: NEEnova gir støtte til kartlegging av energi-, effekt- og klimatiltak i større bygg. Kartleggingen skal gi byggeiere og leietakere bedre oversikt over byggets energiforbruk, samt vurdere mulige energitiltak og lønnsomheten ved å investere i dem.

I en energikartlegging går vi systematisk gjennom byggets tekniske tilstand. Etter befaringen leverer vi en rapport med oversikt over energiforbruket og mulig tiltak som vil redusere klimagassutslippet, driftskostnadene og energiforbruket. I rapporten vil det også legges frem om bygget har mulighet til å benytte og/eller produsere fornybar energi. 

Enova gir støtte til energikartlegging for byggeiere/leietagere i næringsbygg over 15 000 kvm eller borettslag og sameier med minst 10 boenheter. Enova dekker opptil 2-4 kr/kvm for kartlegging av yrkesbygg og fra 25 – 250 000 kr for borettslag og boligsameier. Mer informasjon

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg (BAT)
Dette programmet passer for dere som skal pusse opp eller har ønske om å redusere energiforbruket. Enova kan gi investeringsstøtte til eksisterende bygg som ønsker å gjennomføre konkrete energitiltak og velger å utnytte seg av det beste markedet har å tilby. Tiltakene kan være etterisolering, energistyring, konvertering til vannbåren varme, ombygging til mengderegulerte varme og/eller kjølesystem med mer.

Enova kan dekke opptil 30 % av merkostnadene ved å investere i det energisparende tiltaket. Ved tildeling av investeringsstøtte settes det konkrete energimål som må oppfylles for å få utbetalt støtten. Mer informasjon.

Varmesentraler   
I dette programmer gir Enova investeringsstøtte til installasjon av varmesentral for bygningsoppvarming eller produksjonsformål hvis den baseres på fornybare energikilder, slik som flis, pellets, varmepumper væske/vann eller solfangeranlegg.

Støttebeløpet baseres på forhåndsdefinerte støttesatser og begrenses opptil 1 million kroner. Programmet gjelder både nybygg og eksisterende bygg. Norsk Energi har lang erfaring med både små og store varmesentraler, og kan bidra med utarbeidelse av forespørsel og bestilling, prosjektgjennomføring og driftsoppfølging. Mer informasjon.

Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder 
Har du en idé som vil bidra til forbedret energi-, effekt- og/eller klimaytelse i ditt bygg? Enova gir økonomisk støtte til konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger, hvor byggforvalter eller teknologileverandør ønsker å demonstrere nye og innovative løsninger. Støtten gis som investeringsstøtte, og støtteandelen er 30-60 % av de godkjente merkostnadene for prosjektet sammenlignet med standardløsningen. Mer informasjon.

Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi
I dette programmet gir Enova støtte til å ta i bruk innovativ teknologi og energiløsninger som tidligere kun har vært utprøvd i liten skala i et konkret prosjekt. Programmet har som mål å pushe kommersiell bruk av ny og innovativ teknologi som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, effektuttak eller spesifikt energibruk eller økt bruk av fornybare kilder. Støttebeløpet er knyttet til prosentvis energi/effektbesparelse sammenlignet med gjeldene TEK. Mer informasjon.

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem 
Enova har opprettet et konseptutredningsprogram som skal bidra til at innovasjonsprosjekter gjennomføres til tross for at det er stor usikkerhet knyttet til dem. Enova gir støtte til utredning av innovative energi-, effekt og klimaløsninger i en tidlig fase for et konkret prosjekt. Midlene fordeles mellom søkerne hvor prosjektet med høyest nytteverdi for bransjen og Enovas satsningsområder blir tildelt støtte først. Det vektlegges også spredning/kompetanseformidling og effektiv ressursbruk. Programmet har fire søknadsperioder i året med ulikt tema for hver periode. I de foregående periodene har Enova ønsker prosjekter med fokus på helhetlig områdeløsninger med fokus på energi, effekt, transport og digitalisering og fremtidenes bygg tilpasset lavutslippssamfunnet. Mer informasjon.

Kontakt: Dersom en av de nevnte støtteprogrammene er interessante for deg, ikke nøl med å ta kontakt. Norsk Energi er godkjent rådgiver i henhold til retningslinjene til Enova og kan bidra i søknadsprosessen for å få innvilget støtte til ditt prosjekt.
Kontakt hos Norsk Energi: Kristin Nørstebø

Illustrasjonsfoto: Damgårdveien 131, Laksevåg. Illustrasjonsfoto: Damgårdveien 131, Laksevåg.  

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.