EMIL-prisen 2020 til Moelven Industrier

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2020, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 11. juni, gikk til Moelven Industrier ASA. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor og har realisert en ny energisentral basert på fornybar energi og produksjon av pellets fra restprodukter fra sagbruksindustrien.

EMIL prisen 2020 200Moelven Industrier ASA har ambisiøse klima- og miljømålsetninger og har som mål å «bidra til en bærekraftig fremtid i tre».
På Moelven sitt anlegg på Soknabruket, som er landets største sagbruk med integrert høvleri, har de i praksis vist at de gjør tiltak i tråd med sine målsettinger.

EMIL prisen 2020 200På Soknabruket har de nylig idriftsatt en i en ny energisentral med to biobrenselfyrte kjeler hver på 12 MW. Disse benytter eget restprodukt med bark og fuktig flis som fornybart brensel. Varmen benyttes som tidligere til tørking av trevirke, men nå også til tørking av sagflis for pellets-produksjon.

For å utnytte en større andel av sine restprodukter har bedriften investert i en innovativ trepelletsfabrikk med båndtørke for å tørke egen sagflis som gjør at flisen blir egnet for å produsere trepellets. På den måten får man utnyttet mer av bark og fuktig flis til tørkeformål, samt lokal utnyttelse av sagflisen. Anlegget kan produsere 80 000 tonn pellets hvert år.

Trepelletsmarkedet i Norge er lite og man har gjort en langsiktig avtale med en Svensk industriaktør om leveranse av hele årsvolumet.

Moelven Industrier ASA har vært innovative og fremtidsrettede ved å utvide anlegget på Soknabruket med trepellets-produksjon. På den måten utnyttes lokale restprodukter bedre enn tidligere. Det ferdige produktet vil i stor grad erstatte kull og andre fossile energibærere og dermed redusere klimautslipp. Moelven Industrier har benyttet innovativ energiteknologi i sitt prosjekt som bidrar til å redusere energiforbruk og kostnader ved framstilling av hvit trepellets. Dette gir bedre lønnsomhet og dermed oppnås internasjonal konkurransekraft for salg av norsk pellets på verdensmarkedet.

Norsk Energis medarbeidere vil med EMIL-prisen verdsette dette gode energi- og klimaprosjektet og berømmer Moelven for sin vilje til ny innenlands industrisatsning.

EMIL-prisen ble i år delt ut for 38. gang.
Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til:
Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 91 32 42 17.

Mer informasjon om Moelven Industrier og Soknabruket, se www.moelven.com

EMIL prisen 2020 SoknabruketMoelven Industrier ASA sin nye innovative fabrikk for produksjon av hvit trepellets.