EMIL-prisen 2016 til Hafslund Varme AS

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2016, som ble delt ut på Norsk Energis 100-årsjubileumsfeiring den 9. juni, gikk til Hafslund Varme AS. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de over tid har klart å bygge et fjernvarmesystem som utgjør et betydelig bidrag til energiforsyningen i Oslo, gjennom å utnytte lokale energiressurser som blant annet avfall og kloakk til fjernvarme i Oslo.

Norsk Energi ønsker med EMIL-prisen å verdsette det langsiktige arbeid Hafslund Varme AS har gjort for å bli Norges største fjernvarmeselskap og som lokalt produserer 20 % av Oslos energibehov og leverer 25 % av effektbehovet i Oslo på en kald vinterdag.

EMIL-prisen ble i år delt ut for 34. gang.

Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer. I vårt jubileumsår har vi gitt prisen i et mer historisk perspektiv enn tidligere år, og vurdert kandidater som over tid kontinuerlig jobber med positive energi- og miljøtiltak.

Fjernvarmeutbyggingen i Oslo startet allerede i 1950 med å etablere et fjernvarmenett fra «dampstasjonen» i Rosenkrantzgate til blant annet Rådhuset og Nationaltheatret. Etter dette var det nesten ikke fjernvarmeutbygging før etter oljekrisen på 1970-tallet.

Oslo kommunes etablering av avfallsforbrenningsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud gjorde det nødvendig å etablere fjernvarmenett i Groruddalen og Søndre Nordstrand i 1970- og 1980-årene for å utnytte energien fra avfallsforbrenningen.

Oslo Lysverkers satsning på fjernvarme for å løse kraftkrisen på 80-tallet medførte også fjernvarmeutbygging på Skøyen hvor det ble etablert et mindre fjernvarmenett basert på varmepumper som hentet energi fra kloakk. Dette ble senere utvidet etter tusenårskiftet og varmepumpene leverer i dag ca. 30 MW ut på fjernvarmenettet.

Nå er alle fjernvarmenettene på Grorud, Søndre Nordstrand, Sentrum og Skøyen knyttet sammen i et stort nett. Varmeproduksjonen skjer ved bruk av mange ulike energikilder. I tillegg til avfall og kloakk benyttes også biobrensel, biooljer, elektrisitet og beredskapskjeler med olje og gass.

Hafslund Varme AS hadde tidlig mål om å fase ut fossile brensler fra fjernvarmeproduksjonen og har tilnærmet klart dette målet de senere år. Kun 1,3 % av fjernvarmeproduksjonen i 2015 benyttet olje eller gass som brensel.

Norsk Energi verdsetter også at ambisjonen til Hafslund Varme er fortsatt vekst og med mål om 2 TWh fjernvarmeproduksjon i 2020, opp fra 1,6 TWh i 2015.

I 2015 besluttet også Hafslund Varme AS å tilby avfallsbasert fjernkjøling (sorptiv kjøling) ved å utnytte overskuddsvarme fra avfall i sommersesongen til å levere varme til ventilasjonsanlegg som kan produsere kjøling via varmesystemet.

Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til:
Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 91 32 42 17.

EMIL prisen 2016 bJon Tveiten (t.v.), adm.dir i Norsk Energi, overrekker årets EMIL-pris til Øyvind Nilsen i Hafslund Varme AS. Prisen er et bilde som viser dampmaskinhallen i dampsentralen i Rosenkrantzgate i Oslo i 1922, der fjernvarmeutbyggingen i Oslo startet. Bildet er tatt av en ukjent fotograf, og originalen eies av Oslo Bymuseum.

EMIL prisen 2016