EMIL-prisen 2015 til Alcoa Lista og Farsund kommune

Årets EMIL-pris, som ble utdelt på Norsk Energis årsmøte 28. mai 2015, gikk til Alcoa Lista og Farsund kommune for deres bruk av spillvarme fra aluminiumsproduksjonen.

Alcoa Lista og Farsund kommune får årets EMIL-pris i felleskap fordi de i felleskap har klart å etablere et varmegjenvinningsanlegg fra aluminiumsproduksjonen for utnyttelse til internvarme hos Alcoa og fjernvarme til kommunale anlegg i nærområdet. Dette er et prosjekt som utnytter energi som ellers går til spille og som hver av partene ikke kunne realisere på egen hånd. Norsk Energi ønsker med Emil-prisen å verdsette det lokale samarbeid som har vært mellom partene for å utnytte denne energien.

EMIL-prisen fra foreningen Norsk Energi deles ut i år ut for 31. gang.

Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

Tidligere ble avgassen fra elektrolysen ved Alcoa Lista sendt direkte til SO2-vasker hvor overskuddsvarme ble kjølt bort. Denne avgassen har imidlertid såpass høy temperatur at ved å installere en varmeveksler i avgassen kan man varme opp varmt vann til en temperatur som kan utnyttes til oppvarmingsformål.

Kommunen trengte fornybar energi til idrettshall og fotballbane som ligger i nærområdet. Gjenvunnet varme fra avgassen passer ypperlig til dette formålet.

Det har vært gode innovative løsninger for å få dette til. Alcoa stiller avgassen til disposisjon, mens kommunen har vært byggherre for anlegget som er inne på Alcoas fabrikkområde. Varmen som produseres benyttes til interne oppvarmingsformål hos Alcoa og til oppvarming av fotballbane, flerbrukshall etc. Estimert energiuttak er i størrelsesorden 2-3 GWh/år, men det er ytterligere potensial.

Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til:
Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 22 06 18 00.

Mer informasjon om EMIL-prisen.

EMIL Prisen 2015På Norsk Energis årsmøte den 28. mai på DS Louise på Aker Brygge, Oslo, ble  årets EMIL-pris tildelt Alcoa Lista og Farsund kommune. Fra venstre ses Jens Albrektsen - Alcoa Lista, Jon Tveiten - Norsk Energi, Gunnar Fosseland Alcoa Lista og Vidar Torsøe i Farsund kommune.