Drammen Fjernvarme utvider på Brakerøya

Brakerøya varmesentral som har vært i drift siden 2011 skal nå utvides kraftig for å kunne levere varme og kjøling til Nye Drammen Sykehus, den nye helseparken og den planlagte nye fjordbyen langs strandsonen i Drammensfjorden. Norsk Energi er konsulent for utvidelsesprosjektet. 

På Brakerøya i Drammen kommer det til å være intens byggeaktivitet i årene framover. Det største prosjektet er bygging av Nye Drammen Sykehus som er estimert å koste 10 milliarder kroner. Det nye sykehuset på Brakerøya skal være ferdig i 2025, og vil blant annet erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. I området rundt det nye sykehuset skal også Drammen Helsepark med ulike helserelaterte tjenester etableres. Det er også prosjektert for videre utvikling av kyststripen fra Brakerøya med Fjordbyen Lier og Drammen med mye ny næringsvirksomhet og et stort antall nye boliger. Det er allerede satt i gang stor miljøopprydding i strandsonen, og det skal anlegges kanaler, nye øyer og lekre badestrender. Den nye fjordbyen kommer sikkert til å bli et meget attraktivt bo-område, sørvendt mot Drammensfjorden, med fine friluftsområder og en overkommelig reisevei til jobben i både Drammen og Oslo-området. Dette vil være et av Norges største utbyggingsområder minst fram til 2035. 

Økende behov for varme og kjøling
Drammen Fjernvarme skal nå utvide produksjonskapasitet ved Brakerøya Varmesentral. Dette er nødvendig for å kunne utvide fjernvarmenettet og knytte til nye kunder fremover. Spesielt planene om bygging av nye Drammen Sykehus og Helseparken vil øke effekt og energibehov i nettet betydelig. Sykehuset er planlagt ferdig for idriftsettelse i 2024. Det vil også bli behov for å kunne produsere og levere kjøling

Utvidelsen av Brakerøya varmesentral dimensjoneres utfra Drammen Fjernvarme sine forventninger om kundetilknytninger mellom 2020 – 2035.  Fra en forventet varmeeffekt på ca. 50 MW ved dimensjonerende utetemperatur i 2020, er effektbehovet anslått å overstige 80 MW i 2035. Energibehovet forventes å øke fra ca.114 GWh til nærmere 180 GWh i samme tidsperiode. 

Drammen Fjernvarme har ikke kjølekunder i dag. Den første og viktigste kjølekunden er nye Drammen Sykehus som tilknyttes i 2024. Forventet energi og effektbehov er henholdsvis 10,5 GWh og 7,1MW. Videre knyttes Helseparken til trinnvis fra 2025 med behov på 3,0 MW og 1,8 GWh. Drammen Fjernvarme vil også arbeide for å kunne tilknytte flere kjølekunder der det er lønnsomt.

Den nye energisentralen prosjekteres med 2 x 9 MW varmepumper, samt 2 x 1,2 MW kjølemaskiner og utnyttelse av varme fra nødstrømsaggregatene til sykehuset. Varmepumpene benytter sjøvann som energikilde. Overskuddsvarme fra kjølemaskinene leveres inn på fjernvarmenettet. 

Forprosjektet var ferdig i oktober 2021, og nå er detaljprosjekteringen i gang. Byggestart er planlagt høsten 2022. Teknisk utstyr skal installeres i 2023 og den nye varmesentralen skal være ferdig i 2024/2025.  

Norsk Energi er konsulent for utvidelsesprosjektet 
Drammen fjernvarme har engasjert Norsk Energi som konsulent for dette utvidelsesprosjektet, i konkurranse med flere andre konsulentfirmaer. Arbeidene omfatter blant annet: 

  • Prosjektledelse for fjernvarmeanlegget 
  • Prosessvurderinger og beregninger
  • Innkjøp av elektromekanisk utstyr
  • Prosjektering av røranlegg i 3D
  • Prosjektering av automasjonsanlegg
  • Oppfølging av Miljø og myndighetsforhold
  • ROS-analyse og eksplosjonsverndokument
  • Prosjektering av utvendig rørnett på hele Brakerøya
  • Prosjektering av kundesentraler på Nye Drammen Sykehus.

brakeroya-den-nye-fjordbyen-kredit-link-arkitekter-900xBildet viser den nye Fjordbyen i Drammen/Lier (sett fra Gilhus i Lier) der Brakerøya varmesentral utvides.
Kreditering: Link Arkitektur.

Kort historikk om fjernvarme i Drammen
Fjernvarmeutbyggingen i Drammen startet i 1984 og var basert på olje og el. I 1998 ble Drammen Fjernvarme stiftet som eget selskap, eid av Drammen kommune. I 2002 ble biobrenselanlegget på Sundland idriftsatt, og i 2012 ble varmepumpesentralen på Brakerøya åpnet. I dag er selskapets eiere Glitre Energi AS (50 %) i Drammen og Varme Acquistions AS (50 %) i Bærum. Pr. 2020 eier selskapet et 27 kilometer langt varmenett, 260 kundesentraler og en kapasitet på 85 MW. 

Ammoniakkvarmepumpen som ble installert på Brakerøya i 2011 var banebrytende. Den kan levere ca 13 MW varme ut på fjernvarmenettet med en temperatur på 90°C. Dette var i sin tid verdens første store ammoniakkvarmepumpe som kunne levere så høy utgående vanntemperatur. Og den er effektiv. For hver kWh strøm til varmepumpene leverer den 3 kWh varme ut på nettet. I tillegg er ammoniakk miljøvennlig i forhold til andre kuldemedier da det verken bidrar til drivhuseffekten eller nedbryting av ozonlaget. Varmen hentes fra sjøvann på 30 meters dyp via en 850 meter lang inntaksledning. Om vinteren er temperaturen stabil på cirka 8 °C. Vannet kjøles ned i varmepumpenes fordampere og sirkulerer tilbake til Drammensfjorden. Temperaturen er da 4 °C. Varmen heves til et høyere nivå og benyttes til oppvarming av fjernvarmenettet.

Artikkelen er skrevet av Hans Borchsenius.