Miljø og klima - skorstein med røyk

Avfallsforbrenning

Det er sju store avfallsforbrenningsanlegg i Norge, det vil si anlegg som forbrenner mer enn 100 000 tonn avfall per år. Disse forbrenner husholdningsavfall og en del næringsavfall. Anleggene ligger i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Ålesund.

I tillegg til de sju store anleggene, er det i underkant av tjue mindre anlegg i Norge.

Energiutnyttelsen i de fleste norske avfallsforbrenningsanlegg økte jevnt i 1990-årene, og har vært relativt stabil siden.

De totale utslippene til miljøet avhenger av om avfall med høyt innhold av miljøgifter sorteres ut før forbrenning, hvor god forbrenningsprosessen er og hvor godt røykgassen renses.

Alle avfallsforbrenningsanlegg har røykgassrensing for å redusere utslippene til luft. Renseprosessen medfører at det oppstår restprodukter, som filterstøv og slam. I tillegg ligger slagg og bunnaske igjen i forbrenningsovnen etter forbrenningen.

Avfallsforbrenningsanlegg må ha konsesjon i henhold til avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall. Forskriften regulerer all forbrenning av avfall og farlig og stiller strenge krav til utslipp.

I forbindelse med innføring av nytt EU-regelverk om forbrenning, vil utslippskravene til norske forbrenningsanlegg bli revidert. Dette vil trolig føre til en videre skjerping av grenseverdiene.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Norsk Energi har omfattende kunnskap om regelverket og erfaring med utredning og rådgivning knyttet til avfallsforbrenningsanlegg, både avfallskartlegging, forbrenningsanalyse, varmeutnyttelse, utslippsmålinger og disponering av reststoffer.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss