Veileder om tilknytningsplikt for fjernvarme

tirsdag, 14 oktober 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lansert en veileder til kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme.

Denne veilederen er ment som en hjelp ved utarbeiding av kommunenes planbestemmelser om tilknytningsplikt. Kommunenes kjennskap til lokale forhold og behov, samt deres ansvar for arealplanlegging og tilsyn med at byggteknisk forskrift følges, gjør at de har gode forutsetninger for å tilpasse tilknytningsplikten på en hensiktsmessig måte. Kommunene har et stort handlingsrom for å tilpasse planbestemmelser om tilknytningsplikten innenfor regelverket. For mange kommuner er dette handlingsrommet i liten grad utnyttet.

Dagens regelverk gir ikke fjernvarmekonsesjonæren en plikt til å fremføre og levere fjernvarme til alle bygg i konsesjonsområdet, selv om byggene er pålagt tilknytningsplikt i planbestemmelsene. Derfor er det viktig at kommunene ved fastsetting av planbestemmelser om tilknytningsplikt har en tett dialog med fjernvarmekonsesjonæren om deres planer for utbygging av fjernvarme. På denne måten unngås situasjoner der bygg pålegges tilknytningsplikt som ikke er i overensstemmelse med fjernvarmekonsesjonærens planer.

En bevisst bruk av tilknytningsplikten i planbestemmelsene fra kommunenes side bidrar til å sikre gode energiløsninger i bygg, bedre forutsigbarheten for utbyggere og redusere resssurskrevende saksbehandling av søknader om unntak fra tilknytningsplikten, skriver KMD på sin nettside.

Veilederen finner du på departementet nettside.

fjernvarmeror