Storulykkeforskriften stiller krav til virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. I forskriften er det bl.a. gitt krav om utarbeidelse av dokumentasjon, såfremt mengdene av stoffer kommer over visse nivåer.
Norsk Energi har kunnskap og erfaring innen farlige kjemikalier, bl.a. mht. lovmessige krav og hvordan disse kan oppfylles.

Ny utgave av forskriften er implementert fra 1.7.2016, med dato 1.6.2017 for etterlevelse av krav. Mer informasjon, inkludert beskrivelse av endringer fra forrige utgave, finnes på DSB sine hjemmesider. Tilsynsmyndighetene har også utarbeidet veiledning til den nye forskriften, Temaveiledning for ny storulykkeforskrift (publisert på www.dsb.no 13. mars 2017) Det skilles på meldepliktige og rapporteringspliktige virksomheter.

DSB har samlet viktig informasjon om storulykkeforskriften og Seveso-direktivet i en egen veileder (09.06.2017).

Dokumentasjonskravet er beskrevet i §§ 9, 11 og 12 i forskriften, og omfatter primært:

§ 9. Sikkerhetsrapport
§ 11. Beredskapsplaner
§ 12. Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

§ 9. Sikkerhetsrapport
I hovedsak skal sikkerhetsrapporten dokumentere at en arbeider systematisk og målrettet for å forbygge og begrense konsekvensene av storulykker. Dette er definert nærmere i vedlegg III i forskriften, som bl.a. omhandler:

  • Organisasjon og personale
  • Identifikasjon og vurdering av risiko for storulykke
  • Driftskontroll
  • Styring av endringer
  • Beredskapsplanlegging
  • Evaluering; internt tilsyn mv.
  • Ledelsens gjennomgang

Sikkerhetsrapporten skal minst inneholde alle opplysningene angitt i vedlegg II og III i forskriften.

§ 11. Beredskapsplaner  
I forskriften vises det til at det skal utarbeides en intern beredskapsplan med følgende målsettinger:

  • Begrense konsekvensene for mennesker, miljø og materielle verdier ved storulykker
  • Gi nødvendig informasjon til allmennheten, berørte institusjoner og myndighetene om nødvendige tiltak ved storulykker
  • Sanere og restaurere miljøet etter en storulykke

Intern beredskapsplan skal minst inneholde opplysningene angitt i vedlegg IV i forskriften.

§ 12. Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak 
Virksomheten skal sørge for at personer, samt institusjoner som betjener offentligheten, og som kan bli berørt av en storulykke, får nødvendig informasjon regelmessig og uten å måtte be om det. Informasjonen må gis i mest hensiktsmessige form og omhandle sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd dersom en storulykke inntreffer ved virksomhet omfattet av § 9. Informasjonen skal til enhver tid være offentlig tilgjengelig, og formidlingen til allmennheten skal gjentas minst hvert femte år.

Kontakt: Morten H. Soma, Kjell Olav Nerland eller Stine Torstensen.
Dato: 12.03.2015, sist ajourført 09.06.2017.


Relaterte saker: 
Ny storulykkeforskrift fra 1. juli 2016
Tilsyn med storulykkevirksomhetene i 2015