Innkjøp og prosjektledelse

Å ta fatt på store bygge- og rehabiliteringsprosjekter kan for byggeiere og styrer i borettslag framstå som en overveldende oppgave.

Norsk Energi bistår regelmessig byggeiere som skal gjennomføre enøktiltak eller oppgradere varmeanlegget. I tillegg til faglig kompetanse har våre prosjektledere lang erfaring med prosjektgjennomføring, og koordinering av alle involverte parter. Vår kompetanse omfatter alle faser i prosjekter, fra mulighetsstudie, prosjektering, innkjøp, byggefase, til igangsettelse og oppfølging. Vi kan ta hånd om alle søknader og rapportering til det offentlige.

Vi kan stå for prosjekt- og/eller byggeledelsen, eller bistå byggeiere som selv ønsker å ha prosjektlederansvar. Der det er aktuelt, sørger vi for sluttrapportering til Oslo Kommune eller Enova, som er en forutsetning for å få utbetalt innvilgede støttemidler.                                                                                  

Typiske prosjekter vi har erfaring med:

  • Ombygging fra temperaturregulering til mengderegulering
  • Bytte av varmekilde
  • Tilknytning til fjernvarme
  • Utskifting av eldre varme- og kjølerør
  • Oppgradering av fyrrom
  • Utskifting av varmevekslere