Kurset "Drift av anleggstype 2" er kurs for dem som drifter gassanlegg i industri og næringsbygg.

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse i henhold til § 7 i Forskriften om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

I tillegg stiller Temaveiledning om bruk av farlig stoff - Del 1, en del krav:

"7.1.5. Drift og vedlikehold av anlegg for gassformig brensel
Gjelder alle som skal drifte og vedlikeholde gassanlegg i virksomheter, som for eksempel vaktmestere i borettslag og driftsansvarlige i industribedrifter. For vedlikehold kan det være behov for høyere kompetanse enn for selve driften.

For anleggstype 2 (industrianlegg)
Krav til grunnkompetanse: må vurderes i henhold til anleggets kompleksitet.
Krav til etterutdanning: bestått eksamen for drift og vedlikehold av anleggstype 2.


Temaveiledningen

Mer informasjon om anleggstyper, krav etc. finner du i Temaveiledningen om bruk av farlig stoff, del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel.

Gå tilbake