Kurs for driftspersonell ved pelletsfyrte nærvarmeanlegg

torsdag, 18 september 2014.

Norsk Energi har denne uken gjennomført opplæring av driftspersonell hos Ringerikskraft Nærvarme AS. 

Ringerikskraft Nærvarme AS eier flere nærvarmeanlegg. Etter at selskapet en periode har benyttet ekstern bistand til drift av anleggene som benytter pellets som energikilde, vil de nå ta over dette ansvaret selv.

I denne sammenheng har Norsk Energi blitt engasjert for å gjennomført opplæring av personell som skal drifte anlegget. Opplæringen har omfattet følgende hovedpunkter:

  • Lover, forskrifter og andre myndighetskrav
  • Forbrenningsteknikk inkl. energioptimalisering og minimalisering av utslipp til luft
  • Termodynamikk (varmelære - varmtvann)
  • Oppbygging, hovedkomponenter og funksjon for mindre varmesentraler
  • Styring, overvåkning og sikring
  • Drift av pelletsanlegg, inklusive inspeksjon og kontrollpunkter
  • Vannbehandling
  • Askehåndtering
  • Generelt om faremomenter/risiko i varmesentraler (CO, støveksplosjon, kjeleksplosjon, kjemikalier mv.)

Sjefskonsulent Morten H. Soma har stått for opplæringen.

Ringerikskraft Nærvarme sin pelletsfyrte energisentral ved Norsk Energi har gjennomført intern opplæring av driftspersonell ved pelletsfyrte nærvarmeanlegg. Sundvollen Hotell. Foto: Morten H. SomaRingerikskraft Nærvarme sin pelletsfyrte energisentral ved Sundvollen Hotell. Foto: Morten H. Soma