Kontroll av forbrenningsanlegg/kjelanlegg

torsdag, 31 oktober 2013.

Fylkesmannen og Miljødirektoratet har nå varslet tilsyn av forbrenningsanlegg. Hovedfokus er varslet å gjelde anlegg mellom 1 og 50 MW som benytter rene brensler som biobrensel, olje og gass.

Disse anleggene er fra 1.1.2010 regulert i Forurensningsforskriften, kapittel 27. I tillegg er tilsyn også varslet for anlegg med individuelle utslippstillatelser. Aksjonen er varslet gjennomført i slutten av oktober og begynnelsen av november.

I forbindelse med innføring av nye regler fra 2010, har Norsk Energi bistått mange anlegg med å kartlegge status og oppfylle kravene, som finnes tilgjengelig på Lovdata.no.

Dersom det i løpet av tilsynet avdekkes avvik som må håndteres hos enkelte anlegg, har Norsk Energi lang erfaring innen:

  •          Innmelding av anlegg mellom 1 og 50 MW
  • Spredningsberegning/skorsteinshøydevurdering
  • Utarbeidelse av måleprogram for utslipp
  • Vurdering av forbrenningstekniske tiltak for optimalisering
  • Valg av tekniske løsninger, inklusive styringssystemer
  • Valg av måleutstyr for kontinuerlig utslippskontroll
  • Oversikt over gjeldende regelverk innen miljø og sikkerhet
  • Askehåndtering
  • Eksplosjonsvurderinger knyttet til støv og gass
  • Miljørisikovurderinger

Frem til 1.1.2015 skilles det mellom nye og eksisterende anlegg når det gjelder utslippskrav, men fra denne dato blir det like strenge krav for alle anlegg. Det er derfor viktig at eksisterende anlegg vurderer hvilke tiltak de må gjennomføre for å klare å møte disse kravene.

Norsk Energi kan bistå både små og store anlegg, uavhengig av hvilket brensel som benyttes. Kontakt: Morten H. Soma eller Kjell O. Nerland.

Mer informasjon om aksjonen på www.miljodirektoratet.no

Illustrasjonsfoto: Biobrensel