Kartlegger og reduserer ditt ”klimaavtrykk”

Markedet krever i stadig sterkere grad at en bedrift kan redegjøre for sin klimapåvirkning, sitt ”Carbon Footprint”. Ut fra egen profilering, egne energikostnader og en rekke andre grunner vil det derfor være en svært god investering å utarbeide en klimastrategi og et klima-regnskap. Norsk Energi har omfattende ekspertise på dette feltet, og vi har utarbeidet klimastrategier og klimaregnskap for ledende norske selskaper. Vi benytter bare anerkjente analyse- og rapporteringsmetoder, som sikrer god og etterprøvbar dokumentasjon i alle ledd.

Det også viktig at vi har en metodikk som kan benyttes overfor både mindre bedrifter og av store, kvotepliktige prosessbedrifter. klimastrategi_artikelArbeidet gjennomføres vanligvis i tre trinn:

1. Kartlegging av bedriftens utslipp av klimagasser

2. Utarbeidelse av handlingsplan

3. Gjennomføring av tiltak

I trinn 1 er det viktig å følge verdikjedene i bedriften og fastlegge de egentlige årsakene til bedriftens utslipp. Hvilke indikatorer er mest vesentlige?
Dette er et arbeid som i betydelig grad krever kompetanse i arbeid med klimaregnskap.

I trinn 2 må vi velge hvilket nivå vi vil legge oss på. Hvor ”grønn” ønsker vi å være? Når skal tiltakene gjennomføres? Ikke minst er det viktig at planen er realistisk.

I trinn 3 er det viktig å sette av nok ressurser og å måle egen utvikling, som grunnlag for videre fremgang.

Med en klimastrategi og et klimaregnskap har vi også fått en god basis for å lage et miljøregnskap og etablere et miljøledelsessystem, som også vil omfatte parametre som først og fremst har betydning for lokal forurensing, for eksempel utslipp av støv.