• karusell international 3
  • karusell international 1
  • karusell international 2

Internasjonalt

Norsk Energi har i snart 20 år vært engasjert i prosjektarbeid i utviklingsland og land med overgangsøkonomier, med rådgivning innenfor våre tradisjonelle fagområder. Vi har i dag en bred portefølje av prosjekter innenfor energieffektivisering, konvertering til fornybar energi, utslippskutt og renere produksjon, vannkraft og miljøkonsekvensutredninger, og institusjonsbygging, forvaltning, rammebetingelser og miljøstandarder. Vi jobber med rådgivning og opplæring til både lokale og sentrale myndigheter, energiselskaper og industribedrifter, og organisasjonslivet og sivilt samfunn for øvrig. Prosjektene er finansiert av bistandsmidler, private kunder og internasjonale finansieringsinstitusjoner/mekanismer som NEFCO, EBRD, Verdensbanken, UNDP og USAID.

Norsk Energi har gjennomført en rekke større kapasitetsbyggingsprogram innenfor bl.a

  • Renere produksjon og energieffektivisering i industrien
  • Energiledelse og energioppfølging i industrien
  • Miljø- og sosialkonsekvensutredninger i vannkraftsektoren
  • Forstudier og forretningsplaner for energi, miljø- og klimaprosjekter
  • Karbonfinansiering: CDM og JI
  • Petroleumsforvaltning

Tradisjonelt har Norsk Energi fokusert på overgangsøkonomier i regioner som Øst-Europa, Sentral-Asia og Balkan, der behovet for effektivisering og modernisering av industrisektoren har vært stort. De siste årene har vi også jobbet i Afrika sør for Sahara, og i Øst-Asia og Kina. Vi jobber alltid tett med lokale partnere og underleverandører, som sikrer lokalkunnskap, forankring, resultatspredning og oppfølging etter prosjektavslutning.

Norsk Energis internasjonale portefølje sorterer under avdeling for Samfunn og miljø.