Etablerer gode HMS-rutiner

Norsk Energi kan bistå store og små bedrifter med å utarbeide et HMS-internkontrollsystem. Vi kjenner regelverket og har lang erfaring med å etablere gode HMS-rutiner.

Ifølge Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-forskriften) plikter den som er ansvarlig for virksomheten å iverksette systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med medarbeiderne og deres representanter, og rutinene skal være dokumentert skriftlig. Det innebærer at alle bedrifter skal ha skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
  • hvordan virksomheten er organisert, omfattende blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
  • rutiner for å håndtere feil og mangler
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Et slikt HMS-internkontrollsystem er derfor et viktig verktøy i arbeidet med å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring!