Energisparing i varmeanlegg og kjøleanlegg

Mange varme- og kjøleanlegg er bygget eller driftes på en måte som gir unødvendig høye utgifter. Ofte vil enkle tiltak kunne forbedre driften, og redusere byggeiers energi- og driftskostnader.

I noen varmeanlegg avgis ikke varmen der den skal. Dette gir unødvendig høy returtemperatur tilbake til varmekilden, som igjen gir unødvendig høyt varmetap. Dette er en problemstilling vi har jobbet mye med, og som vi kan finne gode løsninger for å utbedre. Å få ned returtemperaturen vil gi bedre økonomi for byggeier, i form av lavere energiutgifter.

Typiske feil/mangler som fører til uøkonomisk drift:

  • Unødvendig høy temperatur i anlegget gir varmetap
  • Overdimensjonerte kortslutninger/bypass
  • Manglende isolasjon på rør og komponenter i varme og kjøleanlegg
  • For høy returtemperatur til varmekilde
  • Dårlig varmeoverføring som følge av belegg og luft i anlegget
  • Manglende energimålere / feil i målerstruktur
  • Feil pumpedrift
  • Dårlig samspill mellom komponenter eller varmekilder i anlegget
  • Feilkoblinger

Relaterte saker 
Optimalisering av kjølesystemet i Barcode