Norsk Energi sitt datterselskap for kontrolltjenester, Norsk Energi Kontroll AS (NEK AS), er spesialist på kontroll av utstyr og anlegg for håndtering av farlig stoff inkl. trykkpåkjent utstyr. Norsk Energi kontroll AS utfører årlig en rekke kontrolloppdrag for fjernvarmeselskaper, næringsmiddelindustri, vaskerier, statlige og kommunale oppdragsgivere og annen industri.
Norsk Energi Kontroll har kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Gjøvik.

Norsk Energi Kontrolls akkrediteringsmerkeSelskapet er akkreditert som inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020, og er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg med høy risiko:

 

  • Gassanlegg 
  • Kjelanlegg 
  • Kulde- og varmepumpeanlegg
  • Tankanlegg
  • Prosessanlegg
  • Biogass produksjonsanlegg

Området som Norsk Energi Kontroll AS er godkjent for, er beskrevet i det til enhver tid gyldige akkrediteringsbeviset utstedt av Norsk Akkreditering.

Kravet til kontroll utført av uavhengig kontrollinstans for denne type anlegg og utstyr gjelder både nytt, brukt, i drift, ombygd og flyttet utstyr og anlegg og er hjemlet i "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602)".

I tillegg til akkrediterte kontroller tilbyr NEK kontrolloppgaver på utstyr og anlegg som ikke kommer inn under betegnelsen høy risiko, men som likevel krever ferdigkontroll og tilstandskontroll av kompetent personell iht. Forskrift om farlig stoff. NEK tilbyr videre konstruksjonskontroll og produksjonskontroll som underleverandør til Teknisk Kontrollorgan på utstyr som kommer inn under Forskrift om trykkpåkjent utstyr (97/PED).

Ta gjerne kontakt med daglig leder i NEK - Øystein Knutsen, for et tilbud på ferdigkontroll eller systematisk tilstandskontroll, eventuelt for en avklaring av regelverk.

Kontaktpersoner:
Oslo: Øystein Knutsen   
Bergen: Inge Schei   
Fredrikstad: Trygve Hjortaas   
Gjøvik: Hans Magnus Myklestad

For mer informasjon se faktaarket om Norsk Energi Kontroll.

Relaterte saker:
Øystein Knutsen ny daglig leder i Norsk Energi Kontroll (08.11.2016)
Tilsyn av gassanlegg