Minst 90 personer deltok på Norsk Energis årsmøte som ble arrangert i Vika konferansesenter i Oslo 7. juni. EMIL-prisen ble overrakt avdelingsleder VVS ved Universitetet i Oslo (UiO), John Helge Stensrud. Han fikk prisen for arbeidet med å oppnå mer miljøvennlig energibruk til oppvarming av UiOs bygningsmasse som er på 560 000 kvadratmeter.

NB: Foredragene fra møtet kan du laste opp - se nederst på siden!

Adm. direktør Jon Tveiten i Norsk Energi (t.h) overrakte EMIL-prisen 2012 til avdelingsleder VVS ved Universitetet i Oslo, John Helge Stensrud (midten) på årsmøtet i Norsk Energi, torsdag 7. juni. Til venstre på bildet Trygve Sogn ved UiO.Adm. direktør Jon Tveiten i Norsk Energi (t.h) overrakte EMIL-prisen 2012 til avdelingsleder VVS ved Universitetet i Oslo, John Helge Stensrud (midten) på årsmøtet i Norsk Energi, torsdag 7. juni. Til venstre på bildet Trygve Sogn ved UiO.

Økte driftsinntekter

I sin åpningstale til årsmøte sa Norsk Energis adm. direktør Jon Tveiten at driftsinntektene i 2011 økte med 14 prosent til 110 millioner, noen han er godt fornøyd med.

- Aktivitetsnivået i Norsk Energi har vært høyt gjennom hele året. Vi har utført 600 oppdrag mot en kundemasse på mer enn 350 bedrifter. Det har vært en rekke spennende oppdrag innenfor mange av våre spesialområder, både i Norge og i utlandet, påpekte Tveiten.

Norsk Energi hadde ved utgangen av året 78 ansatte, en økning på tre personer fra året før. Kvinneandelen blant de ansatte var på 21 prosent. I ledergruppen er det en kvinne, mens styret har en kvinneandel på 33 prosent når varamedlemmene regnes med.

Viktige temaer

Årsmøtet i Norsk Energi hadde to viktige hovedtemaer på programmet, fordelt på ni foredragsholdere. Den første delen tok opp Energi og miljøledelse, mens den andre delen belyste ulike sider ved driftsoptimaliseringen av fjernvarmesystem. I salen var det fagfolk og samarbeidspartnere fra en rekke bedrifter og virksomheter i ulike deler av landet.

3-aarsmote
Prosjektleder Trine Berntzen, KLIF, og Per Brevik, direktør for Alternative Fuels i Heidelberg Cement Northern Europe.

Første tema ble grundig presentert av to innledere, prosjektleder Trine Berntzen i seksjon for klimakvoter i KLIF og Per Brevik som er direktør for Alternativt Drivstoff i Heidelberg Cement Northern Europe. De belyste klimaavtalen mellom norsk industri og Miljøverndepartementet som de siste årene har bidratt til å redusere utslippene av klimagasser i industrisektoren og betegnes som en suksess.

Ny avtale i 2013

Tine Berntzen i KLIF presenterte den nye klimaavtalen mellom norsk industri og Miljøverndepartementet som gjelder fra 2013. Den nye avtalen omfatter 140 bedrifter som står for ca. 50 prosent av klimagassutslippene i Norge, mot 43 prosent i EU, påpekte hun.

- Fra 2013 blir flere nye industrisektorer med i den norske klimaavtalen, bl.a. aluminium og ferrolegeringer. Samtidig vurderer EU å øke kvoteprisene, og det skal etableres et felles kvoteregister i EU som vil gjøre det vanskeligere å svindle med kvoter, understreket hun.

6-aarsmoteCa 90 personer deltok på årsmøtet i Norsk EnergiDirektør Per Brevik tok for seg innsatsen for å redusere utslippene av klimagasser i sementindustrien som har erstattet store mengder fossilt brensel med biobasert brensel. Sementfabrikken i Brevik i Telemark er blitt et forbilde i dette arbeidet etter investeringer på 3-400 millioner kroner, fortalte han.

Driftsoptimalisering i Hafslund

Etter en ekstrem vekst i kundemassen de siste årene har Hafslund Varme AS nå større fokus på driftsoptimalisering av fjernvarmesystemet.

- Dette omfatter Lean-metodikk for arbeidsprosesser, drift og vedlikehold, samt ny standard for varmesentraler. I tillegg kommer en ny vedlikeholdspolitikk, et enhetlig system for alle produksjonsenheter og et nytt system for driftsrapportering, sa John Petter Teigen som er direktør produksjon i Hafslund Varme.

- Vi har sett hvor mye som kan spares på effektiv drift av anleggene i fjernvarmesystemet. Derfor har vi ekstrem fokus på disse tingene med online oppfølging av økonomi og andre relevante måltall, fortalte Teigen i sitt innlegg.

 

4-aarsmote
Stine B. Torstensen redegjorde for myndighetenes krav til drift og vedlikehold av termiske energianlegg, mens Stein Randby fortalte om potensialet for effektivisering av fjernvarmesystemet i Oslo og andre steder.

Delta-T løsninger

Avdelingsleder Stein Randby i Norsk Energi, som har jobbet mange år i Hafslund Varme, fulgte opp samme tema. Han dokumenterte at mye kan gjøres for å effektivisere fjernvarmesystemet i Oslo og andre steder. Delta-t, som er differansen mellom tur- og returtemperaturen, er et mål for systemeffektiviteten og har historisk sett blitt viet for lite oppmerksomhet. Økt innsats kan redusere tapene, fjerne flaskehalser, redusere pumpearbeidet, bidra til høyere virkningsgrader for varmepumper og gjenvinnere, samt gi fjernvarmen en rolle i fremtidens smartnett, opplyste han.

Randby viste blant annet til svenske erfaringer, der det bygges sekundærnett med lavere temperaturer, dvs. 60 grader ut og 25 grader tilbake. På eksisterende nett og kundemasse er det kun systematisk og kontinuerlig arbeid som gjelder. Det er viktig å analysere kundemassen og drive kontinuerlig overvåking. Blant Hafslunds fjernvarmekunder er det fokus på de til enhver tid 20 ”verstingene”, dvs. de kundene med dårligst avkjøling og behov for tiltak. Her må det jobbes systematisk, og potensialene er store, konkluderte Randby.

 

Foredragene ved årsmøtet:

Ny klimaavtale - Hva er nytt?
v/ Trine Berntzen, prosjektleder - seksjon for klimakvoter, KLIF

Klimaavtalen sett fra industriens ståsted
v/ Per Brevik, Director Alternative Fuels Heidelberg Cement Northern Europe

Ny standard for energiledelse
v/Knut Jonassen, Standard Norge

Norsk Energi’s satsning og produkter innen energiledelse
v/ Hans Even Helgerud, avdeling Industri, Norsk Energi

Gode resultater oppnås med aktiv energiledelse
v/ Kjetil Bjørlo, energiansvarlig ved Norsk Skog Saugbrugs

Hafslund Varme AS sin fokus på driftsoptimalisering
v/John Petter Teigen, direktør produksjon, Hafslund Varme AS

Hvordan oppnå større delta-T i fjernvarmeanlegg
v/Stein Randby, avdeling Strategi og energiledelse, Norsk Energi

Gode eksempler på ombygging til mengderegulert oppvarmingssystem ved
Universitetet i Oslo v/John Helge Stensrud, avdelingsleder VVS, UiO

Myndighetskrav til drift og vedlikehold av termiske energianlegg
v/Stine B. Torstensen, avdeling Miljø og sikkerhet, Norsk Energi

 

Båttur på fjorden

Norsk Energis årsmøte ble avsluttet med båttur og middag om bord i M/S Fjordclipper. Det var en seilas i flott sommervær med høy trivselsfaktor for de rundt 70 deltakerne. I tillegg til ansatte og pensjonister i Norsk Energi deltok kunder, gjester og samarbeidspartnere fra ulike deler av landet i utflukten.

5-aarsmote